Kriteria k přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) a rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

  1. Povinné předškolní vzdělávání dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 5 let, má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, a to nejméně 4 hodiny denně (od 8,30 do 12,30 hodin).

Podmínky pro uvolňování dítěte z povinného vzdělávání a omlouvání jeho neúčasti stanoví školní řád – písemná omluva, uvedený důvod nepřítomnosti dítěte – k rukám třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.

Plnění povinného předškolního vzdělávání je možno (dle § 34, odst. 5, školský zákon) plnit individuálně na základě oznámení zákonných zástupců dítěte ředitelce školy v termínu do 31. 5. 2020.

Ředitelka školy doporučí rodičům vzdělávací oblasti (vycházející z rámcového vzdělávacího programu MŠMT a školního vzdělávacího programu), v nichž má být dítě vzděláváno. Ředitelka stanoví způsob a termíny ověření úrovně očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Termín ověřování bude s dostatečným předstihem oznámen – cca 3 měsíce od zahájení školního roku.

Pokud by zákonní zástupci dítěte chtěli individuální vzdělávání ukončit a změnit na docházku do MŠ, nebude to již možné, neboť kapacita školy bude již naplněna. Ukončit individuální vzdělávání dítěte muže však ředitelka školy, a to na základě zjištění při ověřování úrovně znalostí.

  1. Věk dítěte dosažený k 31. 8.  kalendářního roku – 4 roky resp. 3 roky
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola

V případě rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte od nejstaršího   k nejmladšímu.

V Praze 24. 2. 2020                                              Hana Tomášová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován v rubrice ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.