Obnovení nouzového provozu

Vážení a milí rodiče a děti!

25. 5. 2020 konečně můžeme do školky, ale je tady několik ale!!!

Usnesení k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2

RMČ Praha 2

Bere na vědomí –

postupné uvolňování mimořádných opatření, vydaných vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky a Manuál k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaný MŠMT dne 30. 4. 2020 (viz příloha usnesení)

Souhlasí s –
s obnovením provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 od 25. 5. 2020 do 30. 06. 2020 v omezeném režimu v souladu s  § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přičemž provoz mateřských škol bude probíhat od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30, Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 nebude realizovat noční provoz, úplata za vzdělávání v mateřských školách bude dětem, které nebudou mateřské školy navštěvovat, prominuta a poskytování předškolního vzdělávání bude probíhat v závislosti na organizačních a technických možnostech jednotlivých mateřských škol

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.2 V prostorách mateřské školy
 Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale mohou.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, pokud je to možné a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 9. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – ke stažení v rubrice TISKOPISY
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
O této povinnosti jsou tímto zákonní zástupci předem informováni ředitelkou školy (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn!

Příspěvek byl publikován v rubrice Viničná 1/440, Trojická 18/397, Na Rybníčku 8/1482. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.