Letní provoz a zápis na letní provoz

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2022.

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

  1.          1. 7. – 22. 7. 2022   – MŠ, Praha 2, Šumavská 37
  2.         25. 7. – 5. 8. 2022   MŠ, Praha 2, Viničná 1 – pobočka Trojická 18
  3.          8. 8. – 19. 8. 2022  MŠ, Praha 2, Na Smetance 1

K prázdninovému provozu v Mateřské škole, Praha 2, Viničná 1 mohou být přijaty děti, které  jsou řádně přihlášené, děti z mateřské školy Viničná 1 a také děti, které ve školním roce 2021 – 2022 byly přijaty do jiné mateřské školy zřizované Prahou 2, děti, jejichž zákonní zástupci uhradí do daného termínu školné a stravné. Úplaty za vzdělání a za stravu jsou splatné do 15. 5. 2022, na později uskutečněné platby nebude brán zřetel, dítě bude vyškrtnuto z docházky a nahrazeno dalším zájemcem v pořadí.

Děti budou přijímány dle výše zmíněných kritérií do naplnění kapacity školy – 96 dětí.

Při podání Žádosti o přijetí bere zákonný zástupce na vědomí, že z této závazné žádosti vyplývá povinnost podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, uhradit mateřské škole úplatu za vzdělávání ve výši 450,- a náklady na stravování (částky jsou stanoveny vnitřními předpisy školy) – 40,-Kč za den, děti starší  6 let (OŠD) 43,-Kč za den. Při řádné omluvě se stravné vrací, úplata za vzdělání nikoli.

Zákonný zástupce zároveň svým podpisem na Žádosti stvrzuje, že bere na vědomí a že bude respektovat práva a povinnosti uvedené ve Školním řádu.

PROVOZ ŠKOLY: 7 – 17 HODIN

Děti přivede zákonný zástupce do 8,20 hodin v 8,30 se budova školy uzamyká.

Vyzvedávání dětí je  po obědě od 12,30 – 13 hodin

                                   odpoledne od 15 – 16,50 hodin

V 17 hodin se budova školy uzamyká.

Omluvy dětí: do 8 hodin –  pouze telefonem: 224 913 836

                                   nebo e-mailem: mstrojicka@seznam.cz

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Bude probíhat ve dnech 11. 4.  a 12. 4. 2022 od 14 do 17 hodin v budově mateřské školy Viničná 1, Praha 2 v ředitelně.

K zápisu přinese zákonný zástupce:

Řádně vyplněné a potvrzené dokumenty ředitelkou v kmenové mateřské škole

  1. Žádost
  2. Evidenční list dítěte – potvrzený ředitelkou kmenové školy
  3. Přihláška ke stravování
  4. Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou
  5. Doklady – rodný list dítěte, doklad totožnosti zák. zástupce

Žádost musí podat zák. zástupce dítěte osobně.

Tiskopisy dokumentů potřebných k Zápisu, obdržíte ve vaší kmenové mateřské škole.

Ostatní informace o běžném provozu školy – Školní řád na webu školy.

V Praze 15. 2. 2022                                                  Hana Tomášová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován v rubrice ZÁPIS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.