Podklady k výročním zprávám

Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2017-2018

 1. Zřizovatel:

Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2

 • Přesný název školy podle posledního rozhodnutí  30. 9. 2011

Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1  – Viničná 440/1, 128 00, Praha 2

 Odloučená pracoviště Trojická 18, Na Rybníčku 8

 • Zásadní změny v síti škol –  Beze změny
 • Vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy školní vzdělávací program ŠVP apod.)

Vzdělávací program: Děti, je nám dobře na světě! Integrované bloky pro tvorbu třídních vzdělávacích plánů respektující věk, zájmy a typ dítěte. Spolupráce s rodinou!

 • MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu – ) 0
 • Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)
   ped. prac.  celkem  ped. prac. s odbornou kvalifikací  ped. prac. bez odborné kvalifikace
počet (fyz. osoby) k 31.12.2017 14 13 1

7..Věková struktura pedagogických pracovníků

věk 30   31-40 41-50 51- 60 61 a více celkem
počet (fyz.  osoby) k 31. 12. 2017   3 4 1 6 0 14

   8.Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zaměření vzdělávání: vzdělávání dětí s OMJ a jejich integrace do MŠ, plánování v MŠ, náměty pro realizaci ŠVP se zaměřením předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, inkluzi a vzdělávání dvouletých dětí v MŠ, komunikace s rodiči i s odlišným jazykem, poruchy v chování dětí, aktualizace ŠVP dle vyhlášky a novely ŠZ,

Studium odborné literatury, časopisů pro pedagogy, sledování nových postupů v práci s dětmi. Studium ředitelka: Mensa: rozvoj nadaných dětí a diagnostika nadání dětí v předškolním věku

 učitelky: odborné semináře, akreditované MŠMT ČR

9 . Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2018/2019:

  přihlášené děti přijaté děti děti odcházející do ZŠ
z toho: z toho:
  HMP   ost. kraje     HMP ost. kraje  
počet 76 6 0 55 6 0 56

Všem žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo vyhověno. Rozdíl počtu mezi přihlášenými a přijatými dětmi je dán tím, že rodiče přihlašují dítě na víc MŠ. Umístěny byly všechny děti, které měly zájem, následně i v nových správních řízeních v průběhu června, července a srpna a září 2018.

Hodnocení přijímání podle kritérií pro přijímání dětí do MŠ: věk, bydliště, doporučení lékaře, očkování jen do věku 5. Děti, kterým je již 5 let, mají povinné vzdělávání a nemusí být očkovány.

 1. Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog)

Spolupráce se speciálními pedagogy, SPC, PPP, organizací META – integrace dětí nemluvících česky – poradenství beze smlouvy!

 1. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity

Spolupráce s  rodiči – rodičovské schůzky, společné akce rodiče a děti a učitelé. kroužky, výlety, Adventní výlet vlakem – Karlštejn – muzeum betlémů – s rodiči. Úzká spolupráce s městskou PČR – přednáška pro děti – prevence, spolupráce s Hasiči MČ P 2 – ukázka vybavení zbrojnice.

Tradiční návštěva se Seitoku Univerzity – návštěva budoucích učitelek MŠ z Japonska, V rámci Erasmus plus – 14 denní stáž studentky z Francie (únor 2018), exkurze studentů pedagogiky z Belgie, Německa – též v rámci Erasmus plus. Myslivecký den v Apolinářské zahradě, pravidelné návštěvy knihovny  na Vinohradech a knihovny ve Francouzském institutu – akce pro děti, častá divadelní představení pro děti v MŠ, spolupráce se ZŠ sv. Štěpána – keramika, cvičení v tělocvičně, Mikuláš, Den dětí, Zahradní slavnosti a loučení s předškoláky v Apolinářské zahradě. Indiánské léto – akce pro děti na Císařské louce, přívoz. Škola v přírodě na začátku března 2018 – Nové Hutě na  Šumavě – s lyžařským výcvikem.

 1. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Ve vzdělávacím programu školy není zařazena výuka cizích jazyků, nově „Hravá angličtina“ formou kroužku vedeného paní učitelkou (na žádost rodičů), dbáme na správné pochopení českého jazyka a správnou výslovnost. Je vysoké procento dětí s OMJ.

 1. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ

Děti cizinců nemají výrazné problémy se začleňováním do mateřské školy. Díky individuálnímu přístupu (PLPP)  a pomoci učitelek drobné jazykové problémy poměrně rychle překonají. Máme i bilingvní děti – čeština-italština, čeština – angličtina, čeština – ukrajinský j. čeština – japonština…

Seminář NIDV–– začleňování dětí cizinců nemluvících česky – ředitelka i učitelky, přednášky META

 1. Environmentální výchova

Zařazována průběžně, jako součást tematických celků, častěji na vycházkách- Botanická zahrada, při výletech (les, ZOO), škola v přírodě NP Šumava

 1.  Multikulturní výchova

Zařazována dle situace, zejména v souvislosti s nástupem dětí cizinců do MŠ nebo v souvislosti s událostmi, které motivují děti k zájmu o tuto oblast (např. návštěva Japonců, – odlišnosti kultur atp.), vybíráme i pořady představení pro děti

 1. Prevence rizikového chování

Problematika je zařazována do tematických celků průběžně, v závislosti na aktuální situaci. Důraz na jednotné působení rodiny a školy – zejména v okolí MŠ Viničná a pobočky Na Rybníčku (bezdomovci, narkomani) – navázána spolupráce s městskou PČR

 1.  Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola je zapojena do Šablon 1 (Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Viničná, Praha 2) a nově do projektu Klokanovy školy (týká se zasíťování MŠ v celé republice – působíme jako CKP – centrum kolegiální podpory

 1. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji
        kraj     K r a j
Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský
počet dětí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).

Optimální komunikace mezi ředitelkou a pedagogy, (společné akce, škola v přírodě na Šumavě, Den dětí – slavnost na zahradě..) Tým, který se postupně obměňuje si vychází vstříc, sdílí zkušenosti a pomáhá si (suplování na pobočkách navzájem v době nemoci), a odborně vzdělává předškolní děti a připravuje je ke vstupu na ZŠ. Rodiče akceptují a vítají vizi školy – Návrat k tradicím.

Trvalým cílem do budoucna je posílení pozitivní image organizace.

V lednu 2018 proběhla hloubková inspekce ČŠI, která konstatovala, že MŠ pracuje kvalitně (viz Zpráva ČŠI).

 • Naplňování cílů, opatření, aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020

Kapacita v posledních letech nebývá zcela naplněna (viz demografický vývoj), lze přijímat děti i v průběhu školního roku, zejména do odloučeného pracoviště Trojická – zde dochází dlouhodobě k proměnám stavu dětí i během školního roku (stěhování, odjezd rodičů, vyšší procento dětí s OMJ).

DVPP je zaměřeno zejména na oblast komunikace, integraci dětí s OMJ, polytechnickou výchovu, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost. Děti, které ještě nedovršily tři roky věku přijímáme podle úrovně jejich projevu v sebeobsluze a samostatnosti, schopnosti komunikace zcela běžně.

 • Informace o počtech dětí ve škole s OMJ ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost čj 3
Nedostatečná znalost čj 2
Znalost čj s potřebou doučování 5
   

Doučování ČJ u dětí s OMJ zajišťuje školní asistentka – personální podpora MŠ v rámci projektu Šablon OPVVV Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Viničná, Praha 2.   

   V Praze 8. 10. 2018                                                                Hana Tomášová,

                                                                                                       ředitelka školy

Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2018-2019

 1. Zřizovatel:

Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2

 • Přesný název školy podle posledního rozhodnutí  30. 9. 2011

Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1  – Viničná 440/1, 128 00, Praha 2

Odloučená pracoviště Trojická 18, Na Rybníčku 8

 • Zásadní změny v síti škol –  Beze změny
 • Vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy školní vzdělávací program ŠVP apod.)

Vzdělávací program: Děti, je nám dobře na světě! Integrované bloky pro tvorbu třídních vzdělávacích plánů respektující věk, zájmy a typ dítěte. Spolupráce s rodinou!

 • MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu – ) 0
 • Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)
   ped. prac.  celkem  ped. prac. s odbornou kvalifikací  ped. prac. bez odborné kvalifikace
počet (fyz. osoby) k 31.12.2018 13 11 2

7..Věková struktura pedagogických pracovníků

věk 30   31-40 41-50 51- 60 61 a více celkem
počet (fyz.  osoby) k 31. 12. 2018   8 2 0 3 0 13

   8.Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zaměření vzdělávání: vzdělávání dětí s OMJ a jejich integrace do MŠ, plánování v MŠ, náměty pro realizaci ŠVP se zaměřením před čtenářskou a před matematickou gramotnost, inkluzi a vzdělávání dvouletých dětí v MŠ, komunikace s rodiči i s odlišným jazykem, poruchy v chování dětí, aktualizace ŠVP dle vyhlášky a novely ŠZ. Škola je zapojena do dvouletého projektu Klokanovy školky, jako Centrum kolegiální podpory – sdílení zkušeností mezi pedagogy, zasíťování mateřských škol v celé ČR – nad problematikou Diagnostika předškolního dítěte, které organizuje Centrum dětí a mládeže v Lužánkách v Brně.

Studium odborné literatury, časopisů pro pedagogy, sledování nových postupů v práci s dětmi. Studium ředitelka: diagnostika nadání dětí v předškolním věku

 pedagogové: odborné semináře, akreditované MŠMT ČR nebo v rámci programu Šablon

9 . Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2018/2019:

  přihlášené děti: 56 přijaté děti: 54 děti odcházející do ZŠ
z toho: z toho:
  HMP   ost. kraje     HMP ost. kraje  
počet 52 4 0 50 4 0 48

Všem žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo vyhověno, kromě dvou z důvodu ukončení správního řízení pro nedodání kompletní dokumentace požadované zákonem. Umístěny byly všechny děti, které měly zájem, následně i v nových správních řízeních v průběhu června, července a srpna a září 2018.

Hodnocení přijímání podle kritérií pro přijímání dětí do MŠ: věk, bydliště, doporučení lékaře, očkování jen do věku 5. Děti, kterým je již 5 let, mají povinné vzdělávání a nemusí být očkovány.

 1. Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog)

Spolupráce se speciálními pedagogy, SPC, PPP, organizací META – integrace dětí nemluvících česky – poradenství beze smlouvy!

 1. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity

Spolupráce s  rodiči – rodičovské schůzky, společné akce rodiče a děti a učitelé. kroužky, výlety, Adventní výlet vlakem – Karlštejn – muzeum betlémů – s rodiči. Úzká spolupráce s městskou PČR. Vánoční koncert dětí pro rodiče v kostele sv. Apolináře.

Tradiční návštěva se Seitoku Univerzity – návštěva budoucích učitelek MŠ z Japonska, Myslivecký den v Apolinářské zahradě, pravidelné návštěvy knihovny  na Vinohradech a knihovny ve Francouzském institutu – akce pro děti, častá divadelní představení pro děti v MŠ, spolupráce se ZŠ sv. Štěpána – keramika, cvičení v tělocvičně, Mikuláš, Den dětí,. Škola v přírodě v lednu 2020 – Nové Hutě na  Šumavě – s lyžařským výcvikem.

 1. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Ve vzdělávacím programu školy není zařazena výuka cizích jazyků, nově „Hravá angličtina“ formou kroužku vedeného paní učitelkou (na žádost rodičů), dbáme na správné pochopení českého jazyka a správnou výslovnost. Je vysoké procento dětí s OMJ.

 1. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ

Děti cizinců nemají výrazné problémy se začleňováním do mateřské školy. Díky individuálnímu přístupu (PLPP)  a pomoci učitelek drobné jazykové problémy poměrně rychle překonají. Máme i bilingvní děti – čeština-italština, čeština – angličtina, čeština – ukrajinský j. čeština – arabština. Nejvíce zastoupené státy jsou – Ukrajina, Rusko, Slovensko, Vietnam

 1. Environmentální výchova

Zařazována průběžně, jako součást tematických celků, častěji na vycházkách- Botanická zahrada, při výletech (les, ZOO), škola v přírodě NP Šumava

 1.  Multikulturní výchova

Zařazována dle situace, zejména v souvislosti s nástupem dětí cizinců do MŠ nebo v souvislosti s událostmi, které motivují děti k zájmu o tuto oblast (např. návštěva Japonců, – odlišnosti kultur atp.), vybíráme i pořady představení pro děti

 1. Prevence rizikového chování

Problematika je zařazována do tematických celků průběžně, v závislosti na aktuální situaci. Důraz na jednotné působení rodiny a školy – zejména v okolí MŠ Viničná a pobočky Na Rybníčku (bezdomovci, narkomani) – aktivní spolupráce s městskou PČR.

 1.  Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola je zapojena do Šablon 1 (Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Viničná, Praha 2) a nově do projektu Klokanovy školy (týká se zasíťování MŠ v celé republice – působíme jako CKP – centrum kolegiální podpory

 1. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji
        kraj     K r a j
Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský
počet dětí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).

Optimální komunikace mezi ředitelkou a pedagogy, (společné akce, škola v přírodě na Šumavě, Tým, který se stále obměňuje si vychází vstříc, sdílí zkušenosti a pomáhá si (suplování na pobočkách navzájem v době nemoci), a odborně vzdělává předškolní děti a připravuje je ke vstupu na ZŠ. Rodiče akceptují a vítají vizi školy – Návrat k tradicím.

Trvalým cílem do budoucna je posílení pozitivní image organizace.

V lednu 2018 proběhla hloubková inspekce ČŠI, která konstatovala, že MŠ pracuje kvalitně (viz Zpráva ČŠI).

 • Naplňování cílů, opatření, aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020

Kapacita v posledních letech nebývá zcela naplněna (viz demografický vývoj), lze přijímat děti i v průběhu školního roku, zejména do odloučeného pracoviště Trojická – zde dochází dlouhodobě k proměnám stavu dětí i během školního roku (stěhování, odjezd rodičů, vyšší procento dětí s OMJ).

DVPP je zaměřeno zejména na oblast komunikace, integraci dětí s OMJ, polytechnickou výchovu, před matematickou a před čtenářskou gramotnost. Děti, které ještě nedovršily tři roky věku přijímáme podle úrovně jejich projevu v sebeobsluze a samostatnosti, schopnosti komunikace zcela běžně.

 • Informace o počtech dětí ve škole s OMJ ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost čj 9
Nedostatečná znalost čj 6
Znalost čj s potřebou doučování 9
   

Doučování ČJ u dětí s OMJ zajišťuje školní asistentka – personální podpora MŠ v rámci projektu Šablon OPVVV Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Viničná, Praha 2. Projekt bude k 31. 8. 2019 ukončen.

   V Praze 23. 10. 2019                                  Hana Tomášová, ředitelka

Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2019-2020

 • Zřizovatel:

Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2

 • Přesný název školy podle posledního rozhodnutí  30. 9. 2011

Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1  – Viničná 440/1, 128 00, Praha 2

Odloučená pracoviště Trojická 18, Na Rybníčku 8

 • Zásadní změny v síti škol –  Beze změny
 1. Vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy školní vzdělávací program ŠVP apod.)

Vzdělávací program: Děti, je nám dobře na světě! Integrované bloky pro tvorbu třídních vzdělávacích plánů respektující věk, zájmy a typ dítěte. Spolupráce s rodinou!

 1. MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu – ) 0
 1. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)
   ped. prac.  celkem  ped. prac. s odbornou kvalifikací  ped. prac. bez odborné kvalifikace
počet (fyz. osoby) k 31.12.2018 13 12 1

7..Věková struktura pedagogických pracovníků

věk 30   31-40 41-50 51- 60 61 a více celkem
počet (fyz.  osoby) k 31. 12. 2018   8 1 0 4 0 13

   8.Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zaměření vzdělávání: vzdělávání dětí s OMJ a jejich integrace do MŠ, plánování v MŠ, náměty pro realizaci ŠVP se zaměřením před čtenářskou a před matematickou gramotnost, inkluzi a vzdělávání dvouletých dětí v MŠ, komunikace s rodiči i s odlišným jazykem, poruchy v chování dětí, aktualizace ŠVP dle vyhlášky a novely ŠZ. Škola je zapojena do dvouletého projektu Klokanovy školky, jako Centrum kolegiální podpory – sdílení zkušeností mezi pedagogy, zasíťování mateřských škol v celé ČR – nad problematikou Diagnostika předškolního dítěte, které organizuje Centrum dětí a mládeže v Lužánkách v Brně.

Studium odborné literatury, časopisů pro pedagogy, sledování nových postupů v práci s dětmi. Studium ředitelka: diagnostika nadání dětí v předškolním věku

 pedagogové: odborné semináře, akreditované MŠMT ČR nebo v rámci programu Šablon.

9 . Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2019- 2020

  přihlášené děti: 55 přijaté děti: 54 děti odcházející do ZŠ
z toho: z toho:
  HMP   ost. kraje     HMP ost. kraje  
počet 43 12 0 42 12 0 55

Všem žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo vyhověno. Nepřijato bylo jedno dítě ve věku 2 roky. Umístěny byly všechny děti, které měly zájem, následně i v nových správních řízeních v průběhu června, července a srpna a září 2019.

Hodnocení přijímání podle kritérií pro přijímání dětí do MŠ: věk, bydliště, doporučení lékaře, očkování jen do věku 5. Děti, kterým je již 5 let, mají povinné vzdělávání a nemusí být očkovány.

 • Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog)

Spolupráce se speciálními pedagogy, SPC, PPP, organizací META – integrace dětí nemluvících česky – poradenství beze smlouvy!

 • Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity

Spolupráce s  rodiči – rodičovské schůzky, společné akce rodiče a děti a učitelé. kroužky, výlety, Adventní výlet vlakem – Karlštejn – muzeum betlémů – s rodiči. Úzká spolupráce s městskou PČR. Nová tradice – druhý vánoční koncert dětí pro rodiče v kostele sv. Apolináře.

Tradiční návštěva se Seitoku Univerzity – návštěva budoucích učitelek MŠ z Japonska, Myslivecký den v Apolinářské zahradě, pravidelné návštěvy knihovny  na Vinohradech a knihovny ve Francouzském institutu – akce pro děti, častá divadelní představení pro děti v MŠ, spolupráce se ZŠ sv. Štěpána – keramika, cvičení v tělocvičně, Mikuláš, Den dětí,. Škola v přírodě v lednu 2020 – Nové Hutě na  Šumavě – s lyžařským výcvikem v areálu Zadov.

 • Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Ve vzdělávacím programu školy není zařazena výuka cizích jazyků, dbáme na správné pochopení českého jazyka a správnou výslovnost. Je vysoké procento dětí s OMJ. Kroužky zajišťujeme v odpoledních hodinách z vlastních řad – Flétna a Tanečky.

 • Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ

Děti cizinců nemají výrazné problémy se začleňováním do mateřské školy. Díky individuálnímu přístupu (PLPP)  a pomoci učitelek drobné jazykové problémy poměrně rychle překonají. Máme i bilingvní děti – čeština-italština, čeština – angličtina, čeština – ukrajinský j. čeština – arabština. Nejvíce zastoupené státy jsou – Ukrajina, Rusko, Slovensko, Vietnam

 • Environmentální výchova

Zařazována průběžně, jako součást tematických celků, častěji na vycházkách- Botanická zahrada, při výletech (les, ZOO), škola v přírodě NP Šumava

 •  Multikulturní výchova

Zařazována dle situace, zejména v souvislosti s nástupem dětí cizinců do MŠ nebo v souvislosti s událostmi, které motivují děti k zájmu o tuto oblast (např. návštěva Japonců, – odlišnosti kultur atp.), vybíráme i pořady představení pro děti

 • Prevence rizikového chování

Problematika je zařazována do tematických celků průběžně, v závislosti na aktuální situaci. Důraz na jednotné působení rodiny a školy – zejména v okolí MŠ Viničná a pobočky Na Rybníčku (bezdomovci, narkomani) – aktivní spolupráce s městskou PČR.

 •  Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola je zapojena druhým rokem do projektu Klokanovy školy (týká se zasíťování MŠ v celé republice – působíme jako CKP – centrum kolegiální podpory

Spolupracujeme s francouzskou střední školou z Normandie, která vysílá své studenty na 14 denní stáže v rámci programu Erasmus+. Stáž se neuskutečnila v dubnu 2020 z důvodu uzavření hranic a škol – příčinou bylo rozšíření nemoci Covid-19 v Evropě.

 • Děti s trvalým pobytem v jiném kraji
        kraj     K r a j
Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský
počet dětí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).

Optimální komunikace mezi ředitelkou a pedagogy, (společné akce, škola v přírodě na Šumavě, Tým, který se stále obměňuje, si vychází vstříc, sdílí zkušenosti a pomáhá si (suplování na pobočkách navzájem v době nemoci), a odborně vzdělává předškolní děti a připravuje je ke vstupu na ZŠ. Rodiče akceptují a vítají vizi školy – Návrat k tradicím.

Trvalým cílem do budoucna je posilování pozitivní image organizace.

 • Naplňování cílů, opatření, aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020

Kapacita v posledních letech nebývá zcela naplněna (viz demografický vývoj), lze přijímat děti i v průběhu školního roku, zejména do odloučeného pracoviště Trojická – zde dochází dlouhodobě k proměnám stavu dětí i během školního roku (stěhování, odjezd rodičů, vyšší procento dětí s OMJ).

DVPP je zaměřeno zejména na oblast komunikace, integraci dětí s OMJ, polytechnickou výchovu, před matematickou a před čtenářskou gramotnost. Děti, které ještě nedovršily tři roky věku přijímáme podle úrovně jejich projevu v sebeobsluze a samostatnosti, schopnosti komunikace zcela běžně.

 •  

Mateřská škola byla uzavřena po dohodě se zřizovatelem od 17. 3. 2020 do 24. 5. 2020 z důvodu výskytu  onemocnění Covid-19 na území ČR. 

Zahájili jsme ihned distanční vzdělávání formou pracovních listů, návodů k činnostem a aktivitám s dětmi –  vkládáním na webové stránky. Pedagožky vypracovaly plány vzdělávání na rok 2020-2021, včetně distanční výuky. Zpětnou vazbou byla komunikace s rodiči mailem a telefonicky. Mnoho rodičů však odjelo s dětmi z Prahy a tam zpětná vazba nebyla možná.

 • Informace o počtech dětí ve škole s OMJ ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí
Úplná neznalost čj 5
Nedostatečná znalost čj 4
Znalost čj s potřebou doučování 3
   

   V Praze 2. 11. 2020                                 Hana Tomášová, ředitelka školy