Charakteristika školy

Právní subjekt Mateřská škola, Viničná 1, Praha 2 vznikl v roce 2001 sloučením tří mateřských škol. Všechny budovy jsou zasazeny do prostředí historického centra města, jež skýtá mnoho podnětů pro rozvoj estetického, kulturního, ekologického, ale i sociálního cítění, nabízí také rozmanité akce pro děti i nahlížení světa v souvislostech s tradicemi i s historií či přírodními krásami (Vyšehrad, botanická zahrada, Hradčany, Karlův most, Staroměstské náměstí, Petřín). Každá budova má i svou historii.

Školní vzdělávací program všech našich tří mateřských škol
má společné téma vyjádřeno už v názvu –
Děti, je nám dobře na světě!

Naší vizí je – Návrat k tradicím!

Výlučným obsahem tohoto tématu je zdravý a přirozený rozvoj osobnosti dítěte, podpora jeho individuality a kvalitní příprava předškoláků pro vstup do základní školy.

I když jsou jednotlivé mateřské školy zaměřeny specificky, a také vycházejí z přirozených dispozic daných umístěním školy, složením dětského kolektivu, spojuje nás jediný cíl – šťastné a spokojené dítě a rodiče, kteří s důvěrou přivedou dítě do naší mateřské školy a jsou si vědomi, že je obklopeno láskyplným prostředím, které s veškerým komfortem pozitivně rozvíjí dětské chápání světa.

Daří se nám integrovat děti z bilingvního prostředí, ale i z cizojazyčného, bez elementární znalosti češtiny.

Preferujeme činnosti a metody jako je hra, kooperativní a námětová hra, psychomotorická nebo grafomotorická cvičení, práce s knihou – encyklopedie, komunitní kruh, prožitkové učení, spontánní činnosti, pozorování, řízené skupinové i individuální činnosti, dramatická hra …

Předškolní vzdělávání dětí uskutečňují kvalifikované pedagožky, které využívají svých znalostí (logopedie, hra na flétnu nebo na klavír, speciální pedagogika …)

Školní vzdělávací program – jednoznačně určený vztahem k okolnímu světu – je východiskem pro plánování jak dlouhodobé – roční, tak střední – témata, roční doby, tak krátkodobé – měsíc, týden.

Výsledky naší práce i studií pravidelně sdílíme na společných pedagogických poradách.

Poloha všech školek v centru historického města skýtá nepřeberné množství námětů a poznatků.

Rozvíjíme v dětech estetické a kulturní, ekologické a sociální cítění a nahlížení světa v souvislostech s tradicemi a historickými a přírodními hodnotami (Vyšehrad, botanická zahrada, muzeum Policie, Hradčany, Karlův most, Staroměstské náměstí – výstavy, architektura, akce pro děti…)

Využíváme i tradiční svátky: Masopust, Velikonoce, Den dětí, Den matek, Mikuláš, Advent, Vánoce …

Centrum města přináší i negativní zkušenosti – například s drogově závislými nebo bezdomovci. Citlivým přístupem a rozhovorem na dané téma uskutečňujeme prevenci.

Spolupracujeme se základními školami Vratislavova a zejména sv. Štěpána, kam děti pravidelně chodí na keramiku, do tělocvičny, na Den dětí, děti z 9. tříd tradičně dělají pro naše děti Mikuláše , anděly a čerty, Den v 1. třídě …

Navázali jsme úspěšnou spolupráci s Pražskou konzervatoří, kam chodíme na zkoušky symfonického orchestru a vychováváme malé posluchače a diváky i tak, že navštěvujeme představení pro děti v divadlech Minor, U Hasičů, na Nové scéně Národního divadla, v Redutě, v ZUŠ Ilji Hurníka. Pro představení určená do prostor školek vybíráme pouze kvalitní interprety.

Umožňujeme dětem zapojení do kroužků v rámci odpoledních činností – hra na zobcovou flétnu (Viničná a Trojická – učitelky), Keramika, a Dramaťáček – pokud se sejdou „herci“.

Velké téma je spolupráce s rodiči: tradicí se stávají adventní zastavení a trhy s představením pro rodiče už několikrát v kostele u sv, Apolináře, výlety vlakem, školy v přírodě s lyžařskou školou na Zadově na Šumavě v Nových Hutích.

Průběh dne je plynulý, odpolední odpočinek pro nejstarší děti nahrazujeme klidnými činnostmi a od jara pobytem venku – jak dovolí počasí.

Jídelníčky pro děti sestavujeme podle spotřebního koše, dbáme na pestrost stravy a dodržujeme pitný režim.